Josef Bílek - Břeclav 01

16. 12. 2016  Věznice Břeclav

Vážená redakce,

     dostal se mi do ruky článek Pavlíny Wolfové uveřejněný koncem roku 2015 v periodiku "Týden" s názvem "Když míříte za katr", který pojednává o vašich aktivitách v oblasti vězeňství.

     Jmenuji se Josef Bílek, t.č. ve výkonu trestu ve věznici Břeclav. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ve spojením s Usnesením Vrchního soudu v Olomouci jsem byl odsouzen pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 a 2 písm. a) trestního zákona k trestu odnětí svobody v trvání 6 a 1/2 roku. Skutková podstata tohoto trestného činu spočívala za téměř sedmileté vyšetřování OČTŘ (pravděpodobně orgánů činných v trestním řízení - poznámka redakce) v tom, že mne v konečné fázi uznali vinným za zprostředkování prodeje pouze 20g směsi, která obsahovala 4g hydrochloridu kokainu. Původně jsem byl 2x zproštěn viny v této věci.

     Tento můj případ nepřiměřeně mi uloženého vysokého trestu lze zobecnit do závěru, že soudy nepracují v obdobných případech  stejně a takovou věc neposuzují zcela objektivně. Podobné přípdady odsoudily v polovičních trestech odnětí svobody (např. za množství 250g nebo i 500g směsi). Nepochybně zde v soudní praxi chybí určitý systém pro jejich rozhodování, což by měla podepřít i judikatura, která pro tento zorný úhel pohledu na věc není dostatečná - na což by bylo možno erudovaně poukázat s vaší podporou.

     Dále vám chci sdělit, že proti tomuto odsouzení, ve kterém došlo k porušení zákona a v konečné fázi byl vyvinut tlak, aby došlo k mému odsouzení, jsem již 3x v průběhu výkonu trestu podal podnět pro porušení zákona k rukám ministrů spravdlnosti a tyto podněty byly jednoduchou formou odmítnuty - a to přesto, že byly podávány různými právníky (advokáty). Uvedení právníci tyto podněty podávali nezávisle na sobě  - a to až po pečlivém prostudování a právní analýze spisu, který jsem jim dal k dispozici a dále osobně prostudovali konkrétní spis i u příslušného soudu. Byl v této věci podán i návrh na obnovu řízení, který byl rovněž formálně přísně zamítnut.

     Dne 26. 1. 2016 jsem v této věci obdržel osobní dopis místopředsedy Nejvyššího soudu JuDr ......... (redakce nebude uvádět jména konkrétních osob), ve kterém se konstatuje, že moje podněty, adresované předchozímu a současnému ministru spravedlnosti "obsahově odpovídají stížnosti pro porušení zákona, kterou se Nejvyšší soud relevantně zabývat může", avšak nesplňuji formální předpoklady, kdy mě, jako odsouzenému, není ex lege dána aktivní legitimace takovou stížnost podat. Jde tedy o diametrálně jiný pohled na věc ze strany Nejvyššího soudu, než úředníků Ministerstva spravedlnosti. Jinými slovy, kdyby příslušný ministr spravedlnosti se věcí dostatečně zabýval a podnět pro porušení zákona v mé věci podal, tak by se tím na Nejvyšším soudě zabývali. I na tyto skutečnosti by bylo potřeba prostřednictvím vaší činnosti poukázat a upozornit, aby i veřenost byla s touto problematikou seznámena.

      Poslední věcí, pro kterou vám píši, je porušování zákonitosti orgány státní správy, konkrétně VS ČR  (vězeňská služba České republiky - poznámka redakce) ve spojení s nalézacími i odvolacími soudy a soustavou exekučních úřadů a jejich soudními exekutory, a to ve věci nezabavitelných částek důchodů, které odsouzeným přicházejí od ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení - poznámka redakce) do věznic. Ty je vkládají na svůj účet, zřízený pro odsouzené, ač existuje právní úprava nezabavitelnosti těchto částek odsouzeným, což potvrdil i Ústavní soud svým nálezem z 8. 11. 2016. 

     VS ČR v úzké spolupráci se soudními exekutory, kteří na tyto částky vydávají exekuční příkazy a VS ČR pak odsouzeným tyto částky buď zabavuje, nebo jako v mém případě blokuje (a to již bezmála 9 měsíců). Tím nastává situace (totéž již dovodil Ústavní soud), že odsouzený nemůže s těmito svými prostředky volně disponovat a je mu tak upíráno nezadatelné právo svobodné dispozice se svým majetkem, které je zakotveno v čl. 11 listiny základních práv a svobod (viz usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.). 

     Já jsem na tuto situaci písemně upozornil věznici Břeclav i GŘ VS ČR, ministra spravedlnosti, úřad Ombudsmana a Exekutorskou komoru ČR, avšak stále se nic neděje a s mými finančními prostředky ve výši 16.760,- Kč nemohu svobodně nakládat, ba dokonce si z toho nemohu ani hradit náklady za výkon trestu podle platných předpisů a Vězeňská služba mne dále zadlužuje a nepochybně bude tyto "pohledávky VS ČR" následně vymáhat na mně exekučně.

     Pouze věznice v Břeclavi mi v této věci sdělila (ústně), že po dohodě s GŘ ČR tento (z mého pohledu nezákonný) postup, který stále aplikují, činí v souladu se zákonem a že se shora citovaným nálezem Ústavního soudu nemusí zabývat. Navíc všechny tyto instituce omlouvají exekutory, že nemusí vědět, z jakého zdroje jsou zadržované, shora popsané finanční prostředky, ač exkuční zákon umožňuje ve své právní úpravě si takovou skutečnost kdykoli zjistit, včetně toho, že jde o prostředky zasílané z ČSSZ.  Navíc jsem tento úkon sám učinil za exekutora a zaslal jsem mu vystavené potvrzení od VS ČR, což potvrzuje skutečnou částku a příjem zadržovaných peněz, které mi skutečně zaslala ČSSZ (důchod).

     V této věci mi zatím odpověděl zcela neprofesionálně úřad ombudsmana, že se citovaný nález Ústavního soudu na uvedenou problematiku nezabavitelných částek důchodů ve věznicích nevztahuje. Na další můj dotaz, o jakou právní úpravu se jedná, která toto umožňuje, jsem již odpověď nedostal. Nabývám dojmu, jakoby ve věznicích neplatil právní pořádek v plném rozsahu, jako ve zbytku společnosti, což nemůže existovat ve světle právní úpravy zakotvené v Ústavě a Základní listině práv a svobod.

     Na základě toho, co zde uvádím, vás žádám, zda by jste mne mohli navštívit ve věznici Břeclav, kde bych vám ve shora uvedených věcech podal další podrobná vysvětlení, případně i listinné doklady.

                                                                                     s úctou Josef Bílek - odsouzenýOdpověď ředitele TV Mozaika  -  20. 12. 2016


      Dobrý den pane Bílku, děkuji jménem redakce za váš dopis, který s menšími úpravami otiskuji na internetové stránce televize v rubrice "Ve vězení" v části "Dopisy z vězení".  Dopis jsem si pozorně pročetl a odpovědět vám mohu takto :

      Internetová televize Mozaika je zapsaný spolek, v jehož stanovách je "informační pomoc odsouzeným ve věznicích ČR" a tu vnímáme především jako informační pomoc lidem, kteří za přečiny a menší trestné činy nastupují poprvé v životě do vězení a toto prostředí vůbec neznají, neví, co je čeká, jak se připravit, jak se chovat, co s nimi bude.  Dále poskytujeme spíše kulturní a sociální pomoc, ve spolupráci s mnoha českými nakladatelstvími zasíláme vězněným bezplatně knihy a potřeby pro aktivní  a tvořivé trávení volného času, od ledna 2017 budeme vydávat pravidelný časopis a pod ... Nejsme právnická firma, neposkytujeme odbornou právnickou pomoc a ani tuto pomoc poskytovat v nejbližší době nechceme. Proto se jako člověk, který není právník, ani soudce a pod .... nemohu vyjádřit k první části vašeho dopisu. Navíc bych musel být především seznámen důkladně nejen s vaším spisem, ale i s vámi, jako člověkem, protože člověk před soudem, to není jen okamžitý trestný čin, to je i souhrn případných předešlých trestných činů, je to obraz, jak se člověk chová, jak jedná, jaké má postoje .... teď to neberte ani osobně, protože vás vůbec neznám - ale jsem zásadně proti jakékoli výrobě a distribuci drog a jedů a výrobce a distributory drog obecně bych trestal sám velmi přísně. Ale to je jen mé osobní stanovisko obecně k tématice, nikoli kvalifikovaný názor odborníka ve vaší trestní kauze.  Co se týče vaší trestní kauzy, jednání se soudy, posuzování rozsudků a podávání stížností - k tomu jsou nekvalifikovanější vzdělaní právní obhájci, které dle toho, co píšete, máte. Případně se obraťte na státní i mezinárodní instituce, zabývajícími se porušováním lidských práv, máte-li pocit, se že vám tak děje.

     Je faktem, že jak je člověk jednou ve vězení, jedná se mu s úřady a soudy mnohem hůře, než když je na svobodě. Ale tak to prostě je, jste odsouzený za závažnou trestnou činnost, kterou jste prostě neměl páchat a k tomu patří omezení vaší svobody ve více směrech. Odsouzený člověk ve věznici je omezen i na některých svých jinak základních právech, které má na svobodě. Jste dospělý člověk, zákony země, ve které žijete, máte znát a dodržovat - v případě, že jsou špatné, proti nim bojovat na svobodě podáváním námětů zákonodárcům, vyvoláváním veřejných polemik, zastáváním svého stanoviska a debatou s odborníky - to je zákonné jednání v naší společnosti ve snaze měnit špatné zákony, či poukazovat na neprofesionalitu,či zlovůli úřadů, nebo jednotlivých úředníků.  Do činnosti Televize Mozaika (zapsaný spolek - neziskovka) toto nespadá, ale v zájmu objektivního informování veřejnosti o všech aspektech života odsouzeného v českých věznicích jsme váš dopis i stanoviska rádi otiskli.

     V poslední věci, tedy zadržování vašeho důchodu, se následně co nejdříve obrátíme na příslušné úřady s dotazem, jak se má v těchto situacích správně postupovat a jakými zákony, či vyhláškami a dalšími úpravami je toto řešeno. Pokud získáme odpovědi, rádi vám je pošleme a pomůžeme vám případně s řešením nesrovnalostí mezi zákonným stavem a vaší konkrétní situací.

                                                                        s přáním všeho dobrého Jaroslav Polák, ředitel TV Mozaika