Jak na to - ve vězení


JAK MOHU KONTAKTOVAT OSOBU, O KTERÉ VÍM, ŽE JE VE VĚZENÍ, ALE NEVÍM KDE?

Jestliže víte, že je konkrétní osoba ve vězení, ale nevíte kde, pak postupujte následujícím způsobem. Připravte si 2 poštovní obálky. Do první obálky vložte Váš dopis či pohlednici, obálku zalepte, opatřete známkou příslušné nominální hodnoty a zpáteční adresou. Na přední stranu obálky (na místo pro adresu) vyplňte Vám známé údaje o adresátovi, jako oslovení (pan, paní, slečna), jméno, příjmení a nejlépe i datum narození - adresu ani PSČ nevyplňujte. Takto nadepsanou, zalepenou a ofrankovanou obálku vložte do obálky druhé (větší), kterou rovněž opatříte známkou a Vaší zpáteční adresou. Obálku zalepte a v pravém horním rohu viditelně označte textem "ŽÁDÁM O DORUČENÍ". Takto nachystanou obálku odešlete na adresu "Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, odbor správní, Centrální evidence vězněných osob, P. O. Box 3, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4.

NÁŠ PŘÍBUZNÝ JE JINÉ NÁRODNOSTI. CO MÁME UDĚLAT PROTO, ABY TREST VYKONÁVAL V RODNÉ ZEMi?

  Cizinci jsou bezprostředně po přijetí do výkonu trestu odnětí svobody poučeni o právu obracet se na diplomatickou misi a konzulární úřad státu, jehož jsou státními občany a možnosti požádat o předání k výkonu trestu odnětí svobody do státu, jehož jsou státními občany, jakož i o právních důsledcích tohoto předání. Předávání je realizováno podle tzv. Štrasburské úmluvy o předávání odsouzených osob (viz Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 553/1992 Sb.).    

     O předání musí požádat sám odsouzený cizinec, přičemž musí být splněny podmínky stanovené v čl. 3 citovaného sdělení. Žádosti se k vyřízení zasílají Ministerstvu spravedlnosti České republiky na adresu: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, odbor mezinárodní-trestní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.